گونه دیگری از هنر نیایشی وجود دارد که بسیار اجتماعی و در میان مردم است و بر ظلم و ستم طغیان می‌کند و در پی از بین بردن آن است. ...