سپاهانی‌ها به دنبال تعویق یک روزه در بازی با ماشین سازی هستند. ...