سخنگوی کرملین گفت که روسیه دعوت احتمالی به نشست گروه هفت در سال 2020 را بررسی خواهد کرد. ...