تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تلاش در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است ...