برگزاری جشن «سلام اسم» همزمان با چهارمین سال‌ راه‌‌اندازی مجموعۀ فرهنگی اسم ...