نماینده جنبش پنج ستاره ایتالیا گفت: چنانچه در ماه نوامب شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام باشیم، این خطر وجود دارد که ایتالیا نتواند بودجه سال 2020 را در ...