مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران معتقد است: ادبیات قوی‌ترین و نیرومندترین معیاری است که در جاده ابریشم داریم و سبب برتری ایران نسبت به سایر ک ...