اعتقادات مختلف ما چه تاثیری در رسیدن به موفقیت در زندگی ما خواهند داشت برخی از اعتقادات ما انسان ها تاثیر گسترده ای روی زندگی مان می گذارند. آنتونی رابینز این اعتقادات را «اعتقادات کلی» می نامد. این ب ...