کاپیتان استقلال گفت: هواداران حق دارند که دلخور باشند، البته دنبال بهانه آوردن نیستم، اما تیمی که دچار تغییرات زیادی شده است نیاز به زمان دارد.برای مش ...