دانشمندان اخیرا در حیوانات و انسان، عضو جدیدی را کشف کرده اند که با کمک آن ما درد را حس می کنیم. ...