2 نماینده مجلس بارها در دادسرا حاضر شده و از آنها تحقیق شد ...