با توجه به آغاز نوزدهم دوره لیگ برتر فوتبال کشور، برنامه ورزش و مردم این هفته با حضوی نوید مظفری از داوران فوتبال در خصوص تغییر قوانین داوری دنیا که د ...