رهبر انقلاب رییس موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی را منصوب کردند ...