وخامت در روابط چین با واشنگتن، تاثیر مثبت و جدی بر همکاری روسیه و چین داشته است.چین بازارش را برای تولیدکنندگان روسی باز کرده است . ...