پروسه بررسی پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز و تصدی به حریم کاخ گلستان همچنان ادامه دارد و از این کارشناس به کارشناس دیگر ارجاع داده می‌شود. ...