رسول نجفیان ضمن بیان اینکه برخی از بازیگران جنبه شهرت را ندارند، گفت: هنرمند باید دکتر جامعه در بخش آرامش و امید دادن باشد. ...