بازگشت به ساسولو یا سمپدوریا و انتقال به سن اتین، گزینه‌های پیش روی گریگوری دفرل ...