بالوتلی: مادرم وقتی فهمید به برشا می‌روم، گریه کرد؛ پدر من اهل برشا بود و با این انتقال، رویای او محقق شد ...