حمید شاه‌آبادی معاون صدای سازمان صداوسیما در آیین اختتامیه جشنواره تولیدات کوتاه نمایشی رادیو بر لزوم نوآوری برای حفظ مخاطبان رادیو تأکید کرد. ...