موسی حقانی معتقد است که فراماسونرها به دلیل بی‌وطنی (جهان‌وطنی) و بی‌دینی به دنبال تقابل اسلام و ایرانیت هستند. ...