سارقی که پس از تیراندازی و قتل یک دانشجوی 18 ساله، خودرو او را به سرقت برده بود، دستگیر شد. ...