ارزش بیت کوین تنها در طول یک هفته اخیر 15 درصد ریزش کرد. ...