تنیس؛ دنیل مدودف با حذف نواک جوکوویچ، قهرمان سال گذشته مسترز سینسیناتی، به فینال رسید ...