​وزیر کشور در بجنورد گفت: باید با هر زبانی، چه سیاست و امنیت چه هنر و زیبایی به دنبال آزادی، عدالت و تامین زندگی مردم باشیم. ...