حسام الدین آشنا: ظریف هنگام حمله چندان هم ظریف نیست ...