سرپرست دادسرای جنایی درباره محمدعلی نجفی توضیحاتی ارائه کرد. ...