انگلیس باخت، به شکلی تحقیر آمیز هم باخت. بقیه توجیه ها باد هواست. ...