انجمن منشیان صحنه معتقد است که برگزاری مجمع عمومی خانه سینما در شرایط فعلی، این نهاد صنفی را با شکاف عظیمی مواجه می‌کند. ...