پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برترین اندیشیدن، برترین عبادت و برترین بی رغبتی به دنیا را یاد مرگ دانسته‌اند. ...