دخالت دولت در اقتصاد همواره مسئله مورد مناقشه بین صاحب نظران بوده است. دولت اما این روزها قصد دارد به بهانه شرایط حساس اقتصادی در امور بخش خصوصی دخالت بیشتری داشته باشد. ...