دخالت دولت در اقتصاد همواره مسئله مورد مناقشه بین صاحب نظران بوده است. دولت اما این روزها قصد دارد به بهانه شرایط حساس اقتصادی در امور بخش خصوصی دخالت ...