تهران تهرانپارس شرقی - بیمه آخر برج 11/شیشه ها دودی/بدون تصادف ورنگ/کمکها کره ای بامانیتور ودوربین و دکمه رو فرمان حدود 7میلیون هزینه شده / فقط مصرف ک ...