اینجا زندگی ریتم آرامی دارد. خبری از هیاهوی شهر نیست. همین که از دالان مسقف می‌گذرند و پا به حیاط سنگی مدور با آن منظره آشنای همیشگی می‌گذارند، یعنی دیگر زمان متوقف شده است. رنگرزها زیاد حرف نمی‌زنند، ...