کرج مارلیک - یکی ازتمیزترین لیفان 520i موجود است.مدل 90 آبی متالیک کارکرد 100000 هزارتا تمام سرویس ها انجام شده.بدون قطره ای روغن ریزی .پرشتاب و کم مص ...