تهران رباط کریم - فنی سالم .بیمه 9ماه کم کارکرد .باربند کفی نو.به هیچ عنوان بارکشی ام نشده فقط مصرف کننده به دلال به هیچ عنوان فروخته نمی شود .معاوضه ...