عامل مختل کننده حافظه و یادگیریبر اساس تحقیقات دانشگاه لستر انگلستان مشخص شد چه عاملی عملکرد‌های شناختی مانند حافظه و یادگیری را با افزایش سن دچار اختلال می‌کند. ...