خاک بستری برای حفظ پوشش گیاهی و تامین امنیت غذایی است اما در کشور ما سالانه حدود 16.7 تن در هکتار خاک از دست می‌رود این در حالیست که برای تشکیل یک سان ...