عضو انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران مهم‌ترین برنامه این انجمن در سال جاری را برگزاری اولین مسابقات هوشمندسازی و تحلیل کسب و کارهای ایران ...