عضو انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران مهم‌ترین برنامه این انجمن در سال جاری را برگزاری اولین مسابقات هوشمندسازی و تحلیل کسب و کارهای ایرانی در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران عنوان کرد ...