تهران نیرو هوایی - ماشین مصرف شخصی بوده برای مسافرت خانگی بوده که به دلیل نیاز مالی فروخته میشود ماشین فول فول دوکولر هست بدون هیچ خطو خش و ضربه کلا ی ...