یک روزنامه حامی دولت معتقد است دست یازیدن دولت به حذف 4 صفر از پول ملی، نشان از خالی‌بودن دست دولت در عملکرد اقتصادی دارد. ...