متوفی با پرت کردن خود به سمت قطار مترو در حال حرکت مترو اقدام به این کار کرد، تحقیقات درباره دلایل خودکشی و اطلاعات شخصی این فرد در حال بررسی است. ...