کرج مارلیک - واحد91متر طبقه دوم کلا 3ظبقه تازه بازساری شده در14متری اخداثی میباشد. 2خواب کف وبدنه تا1مترسرامیک کابینت تمام امدی اف 8متربالکن گلخانه 6م ...