9 شهریور؛ آخرین مهلت پرسپولیس، استقلال برای حذف نشدن از آسیا ...