معاوی: انتخاب کوهیان براساس دسته بندی نقاط ضعف و قوت چند مربی بود ...