تربیت 10 میلیون حافظ ساختاری به اندازه وزارتخانه نیاز دارد/ لزوم جذب 50 میلیون نفر به حفظ ...