کرج شهر جدید هشتگرد - مسکن مهر تکمیل شده و آماده معرفی به بنک و بعد از دریافت دفترچه وام، تحویل داده میشود. طبقه اول بدون پارکینگ . تمام واریزی انجا ...