کرج حصارک - یک ساختمان دوطبقه.هرطبقه یک واحد .هرواحد60 متر و یک خواب دار .اب برق گاز. کل ساختمان یک جابه مبلغ79 میلیون به فروش میرسد..ساختمان واقع درم ...