تهران میدان انقلاب - سمند سورن با موعد تحویل خرداد ماه که آذر قرارداد تیر ماه قید شده ولی در سیستم ایران خودرو خرداد ماه هست و در هر صورت موعد تحویل گ ...