کرج گلشهر - 92متر اپارتمان قولنامه ای کلید نخورده بهترین گوچه گلشهر واقع در 45متری گلشهر کوکب غربی بعداز 4راه یاس شمالی ساخت عالی با انباری وپارکینگ م ...