ایتنا - بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، در مجموع 21هزار و 446 شعبه بانکی در کشور وجود دارد. آمار بانک مرکزی می‌گوید، تعداد کل شعب بانک‌ه ...