علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: از مجموع ٧٠واگن ترخیص شده ٢٨واگن آماده شده و 4رام قطار مترو شامل ٢٧واگن به شبکه ریلی در خطوط 6و ٧مترو اضافه شده است. امروز ...